Základní škola a Mateřská škola 

 

sněženky.jpg

 

                                                                            

                                     

                                                                                   

Vážení rodiče,                                                                                                        

v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny. Naleznou zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.

Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA! Přístupové údaje obdrželi žáci od svých učitelek.                                                                             

Přejeme Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

                                                                                    Soňa Filipová, ředitelka

     

Zápis do 1. ročníku 2017/2018 v Základní škole a Mateřské škole Mladkov

Zápis do 1. ročníku se koná ve středu 5. 4. 2017 od 15.00 do 16.30 hodin.

Povinná školní docházka ve školním roce 2017/2018 začíná pro děti narozené do 31.8.2011.

Lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012. V těchto případech je podmínkou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 Zápis se týká i těch dětí, u kterých bude žádáno o odklad povinné školní docházky.

O odklad o jeden školní rok musí požádat zákonný zástupce dítěte v období od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje ředitelka školy. Začátek povinné školní docházky je možné odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 K zápisu se opětovně dostaví zákonný zástupce se svým dítětem, kterému byl při minulém zápisu povolen odklad povinné školní docházky.

 U zápisu rodiče předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte. Rodiče přinesou vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky s výše uvedenými dvěma přílohami.

Při zápisu obdrží zákonný zástupce uchazeče (dítěte) registrační číslo, pod kterým bude uchazeč uveden v seznamu přijatých dětí. Seznam bude vytvořen na základě vyhodnocení souboru kritérií stanovených ředitelkou školy pro přijímání žáků na ZŠ Mladkov a zveřejněn na nástěnce u vchodových dveřích do hlavní budovy školy i na webových stránkách školy www.zsa msmladkov.cz do 7. dubna 2017.

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Mladkov stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí žáka na základě ustanovení § 36 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci žáků překročí kapacitu maximálního počtu žáků základní školy nebo kapacitu třídy (dle hygienických norem).

Pro školní rok 2017/2018 bude přijato maximálně 24 žáků.

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018

  1. Trvalý pobyt dítěte v obci Mladkov                                                           3 body

 

  1. Trvalý pobyt dítěte ve spádové obci Vlčkovice a Petrovičky               3 body

         3. U cizince hlášené místo pobytu v ČR                                                      3 body

         4. Žáci ze spádové i nespádové oblasti, jejichž sourozenec již navštěvuje a v září

            následujícího školního roku bude navštěvovat ZŠ a MŠ Mladkov      2 body

         5. Dítě s trvalým bydlištěm zákonného zástupce z jiné spádové oblasti (viz občanský

             průkaz) a dítě s trvalým bydlištěm zákonného zástupce v obci, která nemá spádovou

             základní školu (viz občanský průkaz) a jehož zákonní zástupci projevili předchozí zájem

             o školu – osobní návštěva školy.                                                                1 bod

                                                                                                                                                                

Soubor kritérií platný od 3. 1. 2017: 

Stanovení pořadí:

V případě shodnosti pořadí bude volba losováním.

Při rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v základní škole se bude ředitelka Základní školy a Mateřské školy Mladkov  řídit výsledkem součtu jednotlivých bodů.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Do spisu mohou zákonní zástupce během správního řízení kdykoliv nahlížet. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání (opis).                                               

Rozhodnutí o přijetí dítěte je oznámeno dnem zveřejnění. Právní moci nabývá uplynutím lhůty k odvolání (15 dnů) navazující na den vyvěšení oznámení.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. Při nepřijetí žáka zasílá ředitelka školy rodičům rozhodnutí o nepřijetí žáka dopisem s doručenkou, aby pro případ odvolání mohly být kontrolovány zákonné lhůty. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznamuje doručením do vlastních rukou. Pak běží 15 dnů lhůta o odvolání ode dne faktického prokazatelného převzetí rozhodnutí (proti podpisu). Po uplynutí lhůty pro odvolání rozhodnutí dalším dnem nabývá právní moci.

V obou případech může rozhodnutí nabýt právní moci už v době běhu odvolací lhůty tím, že se všichni účastníci řízení práva na odvolání prokazatelně vzdali.

Každý zápis v naší základní škole probíhá v učebně žáků 1. ročníku, ve které se budou žáci od 1. září vzdělávat. Toto prostředí již znají z předchozích návštěv u školáků. V průběhu zápisu se také setkají s pedagogickým personálem. Během zápisu se snažíme, aby se budoucí žáci cítili dobře a ve škole se jim zalíbilo. Na budoucí prvňáčky čeká mnoho pestrých úkolů. Po splnění všech úkolů následuje malá odměna, na jejíž výrobě se podíleli starší žáci. Během zápisu jsou zpřístupněny všechny prostory školy k „prozkoumání“, aby se děti mohly seznámit se školním prostředím, vybavením tříd, hernou školní družiny.

Budeme se velmi těšit na setkání s Vámi a děkujeme, že jste si vybrali naši školu.

V Mladkově dne1.3.2017                                                     Mgr. Soňa Filipová, ředitelka

 

                            

  ________________________________________________________________

 

Aktuality MŠ

002-kluk-a-holka.jpg

 

MÍŠA - VÍČKA OD PET

OCENĚNÍ SCIO - ŠIMON SRŠEŇ

ŠIMON[3].jpg

http://www.zsamsmladkov.cz/file.php?nid=9363&oid=4449385

zsmsmladkov_footer1.png